Cam Un

Yn rhan annatod o'r gwaith adfywio uchelgeisiol ar draws y ddinas, mae'r cynllun Cam Un Abertawe Ganolog gwerth £135 miliwn yn ardal ddiwylliannol newydd sy'n cwmpasu arena perfformio byw a chanolfan gynadledda â lle ar gyfer 3,500 o bobl i'w gweithredu ar sail hirdymor gan Ambassador Theatre Group - gwesty â 150 o ystafelloedd, parc arfordirol, pont dirnod, cartrefi newydd, swyddfeydd a lle i fwyta ac yfed. Bydd y datblygiadau dramatig hyn yn galluogi'r ddinas i wireddu ei photensial i ddod yn un o'r lleoedd mwyaf cyffrous yn y DU i fyw, gweithio, ymweld ac astudio ynddo.

YSTADEGAU ALLWEDDOL

230,000

o ymwelwyr â'r arena newydd y flwyddyn

Dros £460 miliwn

o wariant twristiaeth y flwyddyn

600,000

o bobl o fewn 30 munud o amser gyrru

+10.4%

Disgwylir +10.4% o dwf yn y boblogaeth erbyn 2036

33

o gartrefi fforddiadwy newydd

Prime

Lleoliad dethol ar y Glannau

30,000

o fyfyrwyr prifysgol yn astudio yn Abertawe

£17.1 miliwn

GYC ychwanegol y flwyddyn o gam un

4.7 miliwn

miliwn o dwristiaid yn ymweld bob blwyddyn

950

o leoedd parcio ceir

£1 billion

Buddsoddiad o £1 biliwn ar draws y ddinas

15 munud

o'r Mwmbwls, a gafodd ei gynnwys ar
leoedd gorau i fyw The Sunday

160

o sioeau yn yr arena bob blwyddyn

750

o leoedd i gynadleddwyr yn y cyfleusterau cynadledda

8

uned fasnachol/bwyd a diod

ARENA ATG

I'w gwblhau ar ddiwedd 2021, bydd Bae Copr yn cael ei angori gan arena amlswyddogaethol a chanolfan gynadledda, a weithredir gan yr arweinydd byd-eang mewn theatr fyw, The Ambassador Theatre Group (ATG). Nod y lleoliad yw llwyfannu 160 o berfformiadau'r flwyddyn ar draws comedi, theatr, cerddoriaeth fyw a gemau cyfrifiadur, gan ddenu dros 230,000 o ymwelwyr y flwyddyn i'r ddinas a lleoli Abertawe fel cyrchfan dymunol ar gyfer hamdden a busnes.

Gwefan ATG

Rydym wedi bod yn gweithio gyda Chyngor Abertawe ers peth amser bellach i greu lleoliad o'r radd flaenaf ar gyfer amrywiaeth o ddigwyddiadau a pherfformiadau yn Ne Cymru. Bydd y gofod perfformio byw anhygoel hwn ar flaen ein strategaeth gerddoriaeth a chomedi newydd, yn ogystal â chyflwyno cynnwys newydd fel Gemau Cyfrifiadur ac E-chwaraeon. Rydym yn edrych ymlaen at ddiddanu cynulleidfaoedd yn yr Arena gyda'r perfformiadau gorau o'r DU ac yn fyd-eang.

Mark Cornell

Prif Swyddog Gweithredol, Ambassador Theatre Group

Rydym wedi bod yn gweithio gyda Chyngor Abertawe ers peth amser bellach i greu lleoliad o'r radd flaenaf ar gyfer amrywiaeth o ddigwyddiadau a pherfformiadau yn Ne Cymru. Bydd y gofod perfformio byw anhygoel hwn ar flaen ein strategaeth gerddoriaeth a chomedi newydd, yn ogystal â chyflwyno cynnwys newydd fel Gemau Cyfrifiadur ac E-chwaraeon. Rydym yn edrych ymlaen at ddiddanu cynulleidfaoedd yn yr Arena gyda'r perfformiadau gorau o'r DU ac yn fyd-eang.

Mark Cornell

Prif Swyddog Gweithredol, Ambassador Theatre Group

PONT GYSWLLT

Cysylltiad newydd trawiadol rhwng yr arfordir a'r ddinas

Gan gysylltu'r ddinas â'r Marina a thraeth tywodlyd, mae'r bont i gerddwyr a beicio wedi'i dylunio gan benseiri ACME mewn cydweithrediad â'r artist lleol Marc Rees.

Stryd GwasaelGweld delweddau

Mae gwaith cynllunio o'r radd flaenaf yn diffinio adeiladau, parciau a strwythurau ardal newydd Bae Copr. Wrth galon yr ardal mae'r Arena newydd, mewn llenfur metel ymoleuol a fydd yn dod â pherfformiadau'n fyw ac yn creu tirnod newydd yn Abertawe.

Mae Oystermouth Road wedi gwahanu'r ddinas oddi wrth y bae am ormod o amser, a bydd y bont newydd o'r diwedd yn ailgysylltu canol yn ddinas â'r Arena a'r Marina, a bydd yn gam at gysylltu â'r traeth. Ysbrydolwyd dyluniad y bont gan hanes Abertawe fel prifddinas fyd-eang o ran cynhyrchu metel, ac mae'r patrymau trydylliad a ddatblygwyd gan yr artist lleol Marc Rees yn datgelu silwetau haniaethol o elyrch o bell ac agos. Mae lliw a goleuadau'r bont wedi'u dylunio i gydamseru â ffasâd goleuo'r Arena i greu ardal sy'n curo â bywyd ddydd a nos.

Friedrich Ludewig

Cyfarwyddwr yn ACME, Prif Gynllunwyr a Phenseiri Abertawe Ganolog

PARC ARFORDIROL

Tir y cyhoedd Parc Arfordirol newydd

Dafliad carreg o draeth ysblennydd y ddinas, mae 1.1 erw o erddi wedi'u tirlunio yn amgylchynu'r arena newydd ac yn darparu lle deniadol newydd yn y ddinas i'r gymuned ac ymwelwyr breswylio ynddo. Bydd cysyniad caffi ciniawa a bar Y Pafiliwn o fewn y parc arfordirol.

Cyfleoedd Prydlesu

Llinell amser y prosiect

HYDREF 2018

Rhoi caniatâd cynllunio

C4 2019

Gwaith yn dechrau ar y safle

CANOL 2021

Cynllun yn agor

DIWEDD 2021

Arena ATG yn agor

HYDREF 2018

Rhoi caniatâd cynllunio

C4 2019

Gwaith yn dechrau ar y safle

CANOL 2021

Cynllun yn agor

DIWEDD 2021

Arena ATG yn agor

Bydd Cam Dau yn dilyn

Cyfleoedd Prydlesu

Mae cyfleoedd prydlesu bellach ar gael ar gyfer Cam Un Bae Copr, gydag unedau manwerthu a chaffi ar gael ar Stryd Gwasael ger y bont nodwedd newydd, y 'Pafiliwn' i'w leoli yn y Parc Arfordirol newydd, ac yn Sgwâr Dewi Sant.

Cyfleoedd prydlesu