Wedi'i chyllido a'i darparu'n falch gan Gyngor Abertawe gyda chymorth gan y Fargen Ddinesig

Arwain y gwaith gwerth £1 biliwn i adfywio Abertawe

Mae canol dinas Abertawe yn brosiect gweddnewid trefol mawr, gyda thros £1 biliwn yn cael ei fuddsoddi ar draws y ddinas, gan alluogi Abertawe i wireddu ei photensial fel un o'r lleoedd mwyaf bywiog i fyw, gweithio, ymweld ac astudio ynddo yn y DU.Mae Bae Copr ar flaen y gad o ran adfywio uchelgeisiol y ddinas. Mae Cynlluniau ar gyfer Cam Un yn cynnwys arena a chanolfan gynadledda â lle ar gyfer 3,500 o bobl - i'w gweithredu ar sail hirdymor gan Ambassador Theatre Group - gwesty â 150 o ystafelloedd, parc arfordirol 1.1 erw, pont dirnod, gwell tir y cyhoedd a pharcio ceir a chartrefi newydd, ochr yn ochr â bwytai annibynnol a chyrchfan a darpariaeth fanwerthu. Mae cyfleoedd prydlesu cychwynnol bellach ar gael. Mae cyfleoedd prydlesu cychwynnol bellach ar gael.

Y DIWEDDARAF

Fideo dramatig yn nodi awr o bwys i Abertawe

Nodwyd carreg filltir yn un o gynlluniau adfywio cyfredol proffil uchel mwyaf Cymru gan fideo dramatig a ryddhawyd ar-lein heddiw.

darllen mwy

Technoleg ddigidol sy'n rhoi golwg o'r dyfodol fel rhan o'r gwaith gwerth £1 biliwn i adfywio abertawe

Dadorchuddiwyd technoleg arloesol fel rhan o brosiect adfywio yng nghanol dinas Abertawe, a fydd yn caniatáu ymwelwyr i gael golwg o’r dyfodol.

darllen mwy

Y newyddion diweddaraf

O’n traeth ysblennydd a’n tirnodau hanesyddol i’n prifysgolion a sefydliadau o’r radd flaenaf, mae Abertawe’n cynnig cyfoeth o gyfleoedd nad ydynt wedi'u gwerthfawrogi'n iawn am gyfnod rhy hir. Ochr yn ochr â'r prosiectau trawsnewidiol eraill sy'n digwydd ar draws y ddinas, mae Bae Copr yn ddarn coll o'r jig-so a fydd yn denu mwy o bobl i ganol y ddinas, ac yn cryfhau ein bywiogrwydd economaidd yn fawr.

Rob Stewart

Arweinydd Cyngor Abertawe

Cyfleoedd prydlesu

Mae cyfleoedd prydlesu bellach ar gael ar gyfer Cam Un o Bae Copr, gydag unedau manwerthu a chaffi ar gael ym mloc Stryd Gwasael ger y bont nodwedd newydd, y 'Pafiliwn' i'w leoli yn y Parc Arfordirol newydd, a Sgwâr Dewi Sant.

Edrychwch ar y cyfleoedd prydlesu